Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Boudoir Sublime,

gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de KvK onder nummer 24494247.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Brigitte de Quillettes, handelend onder de naam Boudoir Sublime. Bij het boeken van een fotoshoot bij Boudoir Sublime gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Boudoir Sublime. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij/opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf:

Website: www.boudoirsublime.nl
Telefoon : +31 (0)6 51081204
Kvk   : 24494247
BTW : NL00195186B24

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Boudoir Sublime en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offertes en overeenkomst

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes, brochures of afgegeven prijslijsten zijn 10 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes, brochures of prijslijsten zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland, tenzij anders vermeld. Nadat per mail of mondeling is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. 
Wijzigingen in de offerte
Het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Boudoir Sublime kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

4. Factuur en (aan)betaling

4.1 De aanbetaling van € 350 dient direct te worden voldaan na het vastleggen van een datum voor een fotoshoot. Hiermee wordt de afgesproken datum en tijd gereserveerd voor opdrachtgever. Het restant van de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien Boudoir Sublime het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Boudoir Sublime ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Boudoir Sublime nog niet heeft voldaan.

5. Klachten & aansprakelijkheid & technische problemen

5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Boudoir Sublime. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Boudoir Sublime. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 Technische problemen.

Boudoir Sublime zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Bij technische problemen is Boudoir Sublime niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Boudoir Sublime uitgesloten. Mocht de opdracht niet uitgevoerd kunnen worden door technische problemen zal Boudoir Sublime een nieuwe datum met opdrachtgever afspreken om alsnog de opdracht uit te kunnen voeren zoals in de overeenkomst is afgesproken.

5.3. Aansprakelijkheid:  U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Boudoir Sublime.

5.4. Deelname aan een fotoshoot bij Boudoir Sublime is volledig voor uw eigen risico.

6. Opdracht/overeenkomst/cadeaubonnen

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

6.2 Boudoir Sublime voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

6.4 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door Boudoir Sublime slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Boudoir Sublime is geretourneerd.

6.5 In geval van annulering van een opdracht/overeenkomst door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Boudoir Sublime recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling van € 350 niet terugbetaald.

6.6 Cadeaubon

6.6.1 Een cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

6.6.2 Een cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

6.6.3 U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot of fotoproducten.

6.6.4 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

6.6.5. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

7. Levering en bewaren van fotoprodukten

7.1 Digitale foto’s worden aangeleverd in jpg aan opdrachtgever. De RAW bestanden blijven te allen tijde in het bezit van Boudoir Sublime.

7.2. Fotoproducten worden pas na ontvangst van volledige betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd, aangezien het om maatproducten gaat.

Boudoir Sublime werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Boudoir Sublime is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten bestelt van de door fotograaf aangeleverde digitale bestanden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. 

7.3  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door Boudoir Sublime bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is Boudoir Sublime niet aansprakelijk.

8. Ziekte/overmacht

8.1 Boudoir Sublime is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Boudoir Sublime geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Boudoir Sublime in overleg met de opdrachtgever, verschoven worden naar een andere datum.

8.4 Indien Boudoir Sublime bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

9. Auteursrecht

9.1 Op alle fotografische werken van Boudoir Sublime rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boudoir Sublime. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Boudoir Sublime (licentie), deze moet u op ieder verzoek van Boudoir Sublime kunnen tonen.

9.2 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

9.3 Indien u beeldmateriaal van Boudoir Sublime wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Boudoir Sublime. Er zal een passende vorm en eventuele vergoeding worden besproken.

9.4 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient afgestemd te worden welke vermelding bij de foto gedaan dient te worden. Indien geen contact kan worden gelegd, dan geldt te allen tijde de vermelding: “Foto: Brigitte de Quillettes – Boudoir Sublime”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Boudoir Sublime een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

9.4 Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

9.6 Elk gebruik van het fotografische werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Boudoir Sublime. Bij inbreuk komt Boudoir Sublime een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Boudoir sublime gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

9.7 Het is niet toegestaan om het fotografische werk van Boudoir Sublime op welke manier dan ook te bewerken of aan te passen. Het fotografische werk dient te allen tijde in de vorm te worden getoond zoals het door Boudoir Sublime is aangeleverd.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Boudoir Sublime is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip Boudoir Sublime, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.

10.4 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

11. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

11.1 De naam van Boudoir Sublime dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Voor het plaatsen van foto’s op social media-platformen geldt de tekstuele vermelding: “Fotografie: Boudoir Sublime”. De naam “Boudoir Sublime” dient als klikbare “tag” in de betreffende tekst te zijn opgenomen. Indien de naam “Boudoir Sublime” om welke reden dan ook niet getagd kan worden, dan volstaat het taggen van “Brigitte de Quillettes” als privépersoon.

11.2 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Boudoir Sublime conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

11.3 Voor iedere inbreuk op de aan Boudoir Sublime toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Boudoir Sublime gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Aansprakelijkheid en rechten van derden

12.1 Boudoir Sublime is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

12.2 Boudoir Sublime is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Boudoir Sublime.

12.3 De aansprakelijkheid van Boudoir Sublime is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

12.4 Indien derden jegens Boudoir Sublime en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

13. Privacy en persoonsgegevens

Boudoir Sublime zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres) openbaar maken of doorgeven aan derden. Boudoir Sublime zal ook nimmer zonder uw schriftelijke toestemming gemaakte foto’s openbaar maken op welke manier dan ook.

14. Faillissement/surseance

Zowel Boudoir Sublime als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Boudoir Sublime het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Boudoir Sublime en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Terug naar de HOME pagina. 

Facebook
Facebook
Instagram